ჩვენი გამოცდილებით,  რიგ შემთხვევაში   ორგანიზაციული სტრუქტურისა და სხვა პროცესების მოწესრიგება აუცილებელია, თუმცა, შესაძლოა ეს არ იყოს საკმარისი კომპანიის სწრაფი ზრდის უზრუნველსაყოფად. მომავლის ლიდერ ორგანიზაციებს   ესაჭიროებათ დამატებითი კაპიტალი, რათა  არ დაკარგონ ზრდის უნიკალური შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ ჩვენ მათ ვთავაზობთ ფინანსურ მხარდაჭერას კაპიტალში 20%-დან 50%-მდე  წილობრივი მონაწილეობით, 1 500 000 აშშ დოლარის მაქსიმალური მოცულობით. სტრატეგიულის გარდა, ამჯერად ანალიზს ფინანსური და იურიდიული კუთხითაც ვატარებთ, ვადგენთ კომპანიის ღირებულებას და ვითვლით საპროგნოზო მოგება/ზარალს, ხოლო იურიდიული დიაგნოსტიკა გვეხმარება სამართლებრივი რისკების შეფასებაში.

synergy capital 0322 437 000